วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

การเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ภายในที่ดินแปลงจัดสรร สมาชิกจะต้องปฎิบัติภายใต้กฎหมายอื่นที่บัญญัติไว้ โดยต้องดูแลให้เรียบร้อย ไม่รบกวนความสงบเรียบร้อยหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายแก่สมาชิกอื่นๆ และในกรณีที่จะนำออกจากที่ดินแปลงจัดสรร สมาชิกหรือบริวารของสมาชิกจะต้องดูแลให้เรียบร้อยและควบคุมได้ตลอดเวลา โดยใส่สายลากจูง และปฏิบัติดังนี้หากสุนัขจากบ้านใดออกมาในที่สาธารณะ ไล่กัดคนอื่นหรือสัตว์เลี้ยงอื่นจะด้วยความประมาทของผู้ดูแลหรือไม่ก็ตาม เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าพยาบาลเต็มจำนวน

หากสุนัขจากบ้านใดออกมาในที่สาธารณะ และหลุดออกจากการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือจากสายที่ลากจูงไว้ จะด้วยความประมาทของผู้ดูแลหรือไม่ก็ตาม และสร้างความเดือดร้อนและหวาดกลัวแก่ผู้อื่น เช่น พยายามกัด หรือเห่า จนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งให้ผู้จัดการ หรือคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทางผู้จัดการ หรือคณะกรรมการนิติบุคคลฯ เป็นผู้มีอำนาจกำหนดบทลงโทษ หากผู้จัดการ หรือคณะกรรมการนิติบุคคลฯ หรือสมาชิก เห็นเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงตัวให้สามารถดำเนินการป้องกันภยันตรายใกล้จะถึงตัวนั้นตามสมควรแก่เหตุนั้นได้ และให้ถือว่าไม่เป็นการทำร้าย หรือทารุณสัตว์นั้นๆ หรือให้ดำเนินการ ตามกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับในขณะนั้น

หากสุนัขจากบ้านใดออกมาในที่สาธารณะ โดยไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมสายลากจูงลากไว้ จะถูกเจ้าหน้าที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จับมากักขังไว้ และให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมารับกลับไปได้ ทั้งนี้คณะกรรมการนิติบุคคลฯ เป็นผู้กำหนดบทลงโทษ และหากไม่มีผู้ใดมารับสุนัขคืนภายใน 3 วัน จะจัดส่งสุนัขให้เทศบาล หรือส่งสถานที่เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดส่งนั้นด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ นิติบุคคลฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสุขภาพของสุนัขในระหว่างการควบคุมแต่อย่างใด หากสุนัขหรือแมวจากบ้านใดออกมาในที่สาธารณะโดยไม่มีผู้จูงไว้ เกิดประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเกิดอันตรายแก่ชีวิต เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากอุบัติเหตุนั้นทำให้ผู้ประสบเหตุเกิดความเสียหายตามมา และผู้ประสบเหตุได้รับความเดือดร้อน และแจ้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ทางคณะกรรมการนิติบุคคลฯ เป็นผู้มีอำนาจกำหนดบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยง ห้ามมิให้นำสุนัขหรือแมวออกมาถ่ายอุจาระในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งรวมถึง ถนน ทางเท้า พุ่มไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและบริเวณบ้านข้างเคียง หากหลุดออกมาจะด้วยความประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม ผู้ดูแลจะต้องจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยในทันที หากได้รับการร้องเรียนจากสมาชิก หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ทางคณะกรรมการนิติบุคคลฯเป็นผู้มีอำนาจกำหนดบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น: