วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

บทบาทหน้าที่สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการกรม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของกรมฯ งานสารบรรณ งานเลขานุการนักบริหาร งานประสานราชการ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะ แบ่งงานออกเป็น

1. ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือของกรมฯ งานร่างโต้ตอบต่างๆ การประมวลระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ งานติดต่อสอบถามงานพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ โรเนียว ปรุ ไขถ่ายเอกสาร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้
1.1 งานธุรการทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างโต้ตอบหนังสือราชการต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะ การจัดเก็บเอกสาร ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำงบประมาณการเบิกจ่ายเงิน งานพิมพ์ และโรเนียวต่าง ๆ ของสำนักงานเลขานุการกรม
1.2 งานรับ - ส่งและประมวลระเบียบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับ-ส่งหนังสือของกรมฯ การเก็บรวบรวม จัดทำทะเบียนและค้นหาระเบียบ คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกรมฯ รวมทั้งการบริการติดต่อสอบถามของกรมการพัฒนาชุมชน
2. ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหาร ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องที่จะเสนอผู้บริหาร ประสานงานและติดตามข้อมูลตามแผนงานและโครงการที่ผู้บริหารให้ความสนใจเพื่อวินิจฉัยสั่งการ สรุปและวิเคราะห์เรื่องเพื่อช่วยในการสั่งการของนักบริหาร ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ จัดตารางนัดหมายอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานประชุมผู้บริหารของกรมฯ งานประชุมระดับนโยบายและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้
2.1 งานเลขานุการนักบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหาร ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องที่จะเสนอผู้บริหาร จัดตารางนัดหมาย อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานประสานราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานระหว่างราชการส่วนกลางกับศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ รวบรวมผลงานและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน รวมทั้งสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ และแก้ไขปัญหาของผู้บริหาร ตลอดจนประสานการจัดประชุมผู้บริหารของกรมฯ และงานประชุมระดับนโยบาย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยกร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา หรือข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมฯ รับผิดชอบการดำเนินการบังคับคดี และสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา การดำเนินการทางคดีปกครอง การสอบสวนข้อเท็จจริง ยื่นฟ้อง/คำให้การต่อศาลปกครอง หรือส่งสำนวนฯ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดในการยื่นฟ้อง หรือยื่นคำให้การแทนกรมฯ การพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน กรณีกรมฯ หรือเจ้าหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้บุคคล/ประชาชน ได้รับความเสียหาย การวินิจฉัยตีความข้อกฎหมายการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสืบสวนสอบสวนข้อมูล ข้อเท็จจริงสรุปเสนอผู้บริหาร การให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการทางกฎหมายแก่ศูนย์ช่วยเ่หลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: